Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

08/12/2018


Sáng ngày 7/12, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho các đồng chí báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) như: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và Nghị quyết số 33, số 35 của Bộ Chính trị một cách hệ thống để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết; qua đó vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo Baothaibinh.com.vn