Sắp xếp lại các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả

19/12/2018


Sáng ngày 19/12, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy dự họp.

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng dự thảo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 

Theo đó, cơ cấu tổ chức của các cơ quan được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ dùng chung các cơ quan chuyên trách.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án về: các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chế độ, chính sách đối với cán bộ sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy các đơn vị; thời gian  thực hiện Đề án…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn phương án 2 trong dự thảo Đề án. 

Theo đó, tổng số các phòng thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy là 23 gồm: Văn phòng Tỉnh ủy 4,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy 4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 5, Ban Dân vận Tỉnh ủy 3, Ban Nội chính Tỉnh ủy 3. 

Tên gọi các phòng, đơn vị trực thuộc các ban do các ban đặt tên cho phù hợp với quy định chung. 

Về biên chế, trước mắt sử dụng biên chế hiện có của các cơ quan, không tăng thêm nhưng sẽ điều động, bố trí để các ban có đủ số biên chế (trừ lãnh đạo) để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, từ nay đến năm 2021 sẽ có phương án sắp xếp hợp lý. Các phương án xử lý về mặt nhân sự, chế độ chính sách thực hiện theo dự thảo Đề án. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Theo Baothaibinh.com.vn