Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019): Mãi mãi niềm tin theo Đảng

01/02/2019


Cách đây vừa tròn 89 năm, ngày 3/2/1930, cách mạng Việt Nam mở ra bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, với ý chí sáng tạo và bản lĩnh kiên cường, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách làm nên những thành tựu vĩ đại.

(Ảnh minh họa)

89 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực phấn đấu ngày càng vững mạnh là  89  mùa xuân vẻ vang của Đảng với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ oanh liệt giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới toàn diện với vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Chính trên chặng đường dài không ít chông gai ấy, Đảng càng thêm dạn dày kinh nghiệm, càng thêm gắn bó máu thịt với nhân dân, càng thêm cơ hội phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tự tin vững bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ôn lại quá khứ hào hùng càng không quên những bài học kinh nghiệm quý giá phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của ông cha; trong đó bài học về xây dựng Đảng vững mạnh luôn còn mãi giá trị lý luận và thực tiễn. Bối cảnh thực tế khi bước vào thế kỷ XXI càng biến động khôn lường thì càng có thêm những thời cơ to lớn. Biết nắm vững thời cơ, lợi thế của đất nước và dân tộc để bứt phá đi lên cũng có nghĩa là giải đáp thành công bài toán phát triển cho quá trình hội nhập. Sự nghiệp vẻ vang này tất yếu khách quan đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ xứng đáng với vai trò lãnh tụ chính trị, với tư cách đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam anh hùng.

Chọn 3 vấn đề để tập trung chỉ đạo là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định từ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" Đảng ta đó đó tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Quá trình tự phê bình và phê bình đó góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Thêm một bước tiến mới, kết quả đáng mừng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong việc kiên quyết, kiên trì, triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận; qua đó, phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân chung sức, chung lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Không thể không khẳng định rằng những bước chuyển biến mới ấy đó thực sự làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngày càng củng cố vững chắc và trọn vẹn niềm tin của nhân dân về sự tận tâm, tận lực, phụng sự trung thành lợi ích dân tộc của Đảng. Tiếp tục giữ vững và phát huy điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải trở thành lực lượng nòng cốt, bền bỉ, gương mẫu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy". Nhớ ơn và khắc sâu lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập và rèn luyện cho được một đảng cách mạnh chân chính, Đảng ta với truyền thống và bản chất tốt đẹp, với hậu thuẫn là niềm tin một lòng sắt son của nhân dân, chắc chắn sẽ chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thách ghềnh sóng dữ để cập bến vinh quang, tiếp nối những mùa xuân ngập tràn hạnh phúc.

 

 

Trần Quang