Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dự liệu công chứng

20/03/2017


Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014, ngày 9/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 729/BTP-BTTP về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng.

Người dân được đảm bảo khi có cơ sở dữ liệu công chứng

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Quy định này nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng cần tính toán đến an toàn, bảo mật, thuận tiện khi khai thác, sử dụng dữ liệu, khả năng kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống thông tin, đất đai, nhà ở. Đối với quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu công chứng cần tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu với trách nhiệm trong khai thác sử dụng dữ liệu.

Về việc sửa đổi, bổ sung cơ sở dữ liệu công chứng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, các địa phương đã có cơ sở dữ liệu công chứng và đã thực hiện trong địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ở địa phương rà soát, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Công chứng năm 2014 về nội dung cơ sở dữ liệu công chứng.

Bên cạnh việc triển khai xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung cơ sở dữ liệu công chứng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo để đảm bảo sự chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời giữa Sở Tư pháp với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 920/UBND-NC về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Theo đó, căn cứ vào Văn bản của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện văn bản trên.

Trần Hoàng