Ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình đến năm 2020

13/04/2017


Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 04/CTr-UBND về việc an toàn vệ snh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Việt Xô gas

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo hộ lao động, ATVSLĐ; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, phòng ngừa ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực chuẩn đoán, khám phát hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chấp hành, thực hiện các quy định của Luật ATVSLĐ.

Cụ thể trung bình hàng năm giảm 5% tần suất lao động chết người trong ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động; trên 70% trở lên số người lao động làm các nghề, công việc yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; trên 80% trở lên làm công tác ATVSLĐ người làm công tác y tế; trên 70% trở lên số làng nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN được tiếp cận thông tin về ATVSLĐ. Bình quân mỗi năm tăng 5% doanh nghiệp trở lên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 3% số doanh nghiệp và đơn vị y tế trở lên tổ chức quan trắc môi trường lao động ít nhất một lần; tăng 5% trở lên số người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; 100% số vụ tai nạn lao động chết được khai báo, điều tra , xử lý theo quy định pháp luật.

Nội dung hoạt động chương trình bao gồm các dự án: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà ước về ATVSLĐ; tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn nâng cao nhận thức,, kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về công tác ATVSLĐ; Tư vấn, hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ, phòng chống TNLĐ, BNN trong các mô hình hợp tác, làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ (ưu tiên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và ngành nghề khu vực nông thôn); Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ….

Thu Hương

File đính kèm