Tăng cường công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/05/2017


Ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty May Đức Việt (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:
Tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật ATVSLĐ  đến tất cả các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động thuộc lĩnh vực ngành và địa bàn quản lý.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATVSLĐ từ cấp tỉnh đến cơ sở, xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp và cơ sở, kịp thời xử lý các sự cố đột xuất, tai nạn lao động.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp nhất là cán bộ cơ sở, chủ doanh nghiệp, làng nghề và người lao động.

Chủ doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản pháp luật có liên quan; đảm bảo công tác ATVSLĐ tại đơn vị, kiểm soát tốt tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc sự cố mất an toàn trong lao động có thể xảy ra.

 

 

Thùy Minh

File đính kèm