Thực hiện một số nội nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017

28/06/2017


Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4100/UBND-NC về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình ra quân dọn vệ sinh làm sạch biển

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung, giải pháp, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các Chính sách, pháp luật cho thanh niên, như: Chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác về việc tiếp tục  tại địa phương; tổ chức thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển thanh niên; xây dựng thiết chế văn hóa cho thanh niên đảm báo đúng tiến độ, hiệu quả.  

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Thực hiện hoàn thành dứt điểm việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời có tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án, đề án đối với thanh niên; cơ chế chính sách, pháp luật đối với thanh niên

Hà Phương