Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/07/2017


Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật; nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch, tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử. Bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch (đặc biệt là cấp Giấy khai sinh, Trích lục khai tử), có đầy đủ nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động.

Để thực hiện được mục tiêu trên, nội dung Chương trình hành động bao gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch; Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, thống kê dữ liệu; triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Hoàn thiện tổ chức hệ thống cơ quan làm công tác đăng lý hộ tịch; Chú trọng nâng cao đội ngũ công tác làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch. Tổ chức triển khai thực hiện mô hình xác định nguyên nhân tử cong, cấp chứng nhận tử vong của cơ quan y tế, kể cả trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch…

Anh Phương