Thái Bình ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động về An toàn , vệ sinh lao động năm 2018

07/05/2018


Ngày 27/4/2018, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các bữa ăn ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2018 với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tai nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Tháng hành động được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 diễn ra tại các huyện, thành phố và doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch các nội dung hoạt động của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 bao gồm:

Trước thời điểm diễn ra Tháng hành động chuẩn bị nội dung tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, chú trọng các nội dung tuyên truyền Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức; Hướng dẫn các ngành, huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ đến các đơn vị theo phạm vi quản lý;  hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề tự rà soát, kiểm tra công tác ATVSLĐ của đơn vị; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và làng nghề, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh.

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ tổ chức hoạt động truyền thông về ATVSLĐ; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động tại các huyện, thành phố và doanh nghiệp; hoạt động kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tập trung của tỉnh và doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề...; mở rộng, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong khu vực không có quan hệ lao động, làng nghề, hộ kinh doanh cá thể; Tổ chức một số hoạt động chuyên đề như tọa đàm, đối thoại chính sách chuyên đề và thảo luận cơ chế quản lý; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho lao động thuộc diện chính sách làm việc không theo hợp đồng lao động.

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng, nhằm từng bước tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các hướng dẫn về ATVSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ; kiểm tra công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng; hướng dẫn các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và khắc phục những tồn tại không bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động.

 

 

Quang Anh