Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII

31/07/2018


Sáng ngày 31/7/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho 21 Đảng bộ, chi bộ trong Khối

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của 03 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Nghị quyết số 26-NQ/TW  đề ra mục tiêu cụ thể và tổng quát, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại. Đối với cán bộ cấp chiến lược phải thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; phấn đấu trên 15% số cán bộ cấp chiến lược dưới 45 tuổi; từ 40 - 50% cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương ở Trung ương: Phấn đấu từ 20 - 25% số người dưới 40 tuổi; từ 50 - 60% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương: Từ 15 - 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi; đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

 Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” đề ra mục tiêu bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Thông qua việc triển khai các nghị quyết giúp cho mỗi cấp ủy và cán bộ, đảng viên hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, từ đó chỉ đạo, xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị.

Sau Hội nghị các cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu các nội dung cụ thể của 03 Nghị quyết, đồng thời viết bài thu hoạch cá nhân.

 

Hà Linh