Tuyên giáo Thái Bình: Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả

01/08/2018


Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018), phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về truyền thống vẻ vang của ngành và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2017.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy! Trước hết xin được chúc mừng đồng chí cùng ngành Tuyên giáo toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhân dịp này, xin đồng chí cho biết về quá trình ra đời, ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa chính trị ngày truyền thống của ngành?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Lịch sử ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa quyết định chính là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng toàn văn trên Báo Nhân đạo ngày 16 và 17/7/1920. Từ đó, Người ra sức truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam. Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ...

Sau hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và Tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. Đặc biệt, vào ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Phóng viên: Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thái Bình trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã phát huy tốt truyền thống, tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học kỹ thuật và giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; phản ánh, đề xuất với cấp ủy các cấp quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Chú trọng đối thoại, cung cấp, định hướng thông tin; phát huy có hiệu quả hệ thống báo chí, xuất bản, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, văn hóa - văn nghệ...  Đặc biệt, mỗi tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành gần 11.748 cuốn bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt cho các chi bộ trong toàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Tham mưu chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII)... Toàn ngành đã tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, toàn ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là tuyên truyền thực hiện 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, chủ trương, cơ chế, chính sách của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; việc triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình và dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình; xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh đấu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt, triển khai tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh; công tác giáo dục - đào tạo, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính; các phong trào thi đua yêu nước...

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo đã kịp thời nắm tình hình dư luận và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, xin đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Có thể nói rằng chưa bao giờ công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thách thức như giai đoạn hiện nay. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo. Để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong thời gian tới công tác tuyên giáo của Đảng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng về công tác tuyên giáo, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng làm công tác tư tưởng, nhất là phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ban tham mưu của cấp ủy đảng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa, cơ quan quản lý nhà nước trong tuyên truyền, tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để công tác tuyên giáo thực hiện tốt sứ mệnh “đi trước, đi cùng và đi sau”, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Hai là, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, trong đó trọng tâm là nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề mà thực tiễn sinh động đang đặt ra để có cơ sở bổ sung kịp thời vào chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đổi mới công tác khoa giáo theo hướng cụ thể, thiết thực, phục vụ cho cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng và xử nghiêm minh các cán bộ vi phạm của  Đảng, Nhà nước ta; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình trên các lĩnh vực. Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; lấy chiều sâu của văn hóa, văn hiến để khơi dậy, cổ vũ ý chí, niềm tin và sức mạnh trong toàn xã hội.

Ba là, tiếp tục đổi mới việc nắm bắt, cung cấp, định hướng thông tin nhằm tăng cường sức “đề kháng” trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu độc trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Nhạy bén, linh hoạt trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, dự báo đúng tình hình tư tưởng và tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Cùng với cung cấp thông tin chính thống, cần đẩy mạnh tuyên truyền phản bác lại các thông tin xấu độc giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên có thái độ ứng xử đúng trước những thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội; từ nhận thức đúng sẽ có những hành động đúng, có bản lĩnh không bị các thế lực phản động, kẻ xấu lợi dụng, kích động.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức đảng, mỗi cá nhân. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Năm là, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ và sự nhanh nhậy của người cán bộ tuyên giáo và chủ động sắp xếp lại bộ máy cán bộ tuyên giáo các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận sắc bén, chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông; thực hiện chuẩn mực tiêu chí người cán bộ tuyên giáo: “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vậy để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên thì yêu cầu đặt ra đối với những cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng”, đặc biệt trong điều kiện hội nhập và phát triển như hiện nay thì mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cần phải hội tụ 5 chuẩn mực: “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Thứ nhất là trung thành: Hiện nay, tình hình trong nước và thế giới có những biến động mau lẹ, phức tạp. Sự bùng nổ về công nghệ thông tin, nhất là các thông tin đa chiều hàng ngày, hàng giờ tác động mạnh mẽ tới mỗi người dân. Đặc biệt, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện các âm mưu, thủ đoạn, các phương tiện kỹ thuật hiện đại tác động vào cán bộ, đảng viên và người dân nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, phẩm chất số một đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhất là những  cán bộ làm công tác tuyên giáo là phải trung thành. Trung thành ở trong suy nghĩ, từ đó thể hiện trong hành động, trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ tuyên giáo phải lấy trung thành làm cốt lõi trong tư duy, trong hành động của mình bởi nếu thiếu trung thành thì người cán bộ tuyên giáo không thể tham mưu cho các cấp ủy đảng làm công tác tư tưởng được. Cùng với đó, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải luôn lắng nghe, nắm bắt, biết sàng lọc thông tin để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân để phản bác các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Trung thành ở đây không chỉ là trung thành trong suy nghĩ, trong hành động mà phải được thể hiện bằng các “sản phẩm” của ngành Tuyên giáo đến được với xã hội, đến được với người dân, cán bộ, đảng viên để rồi chính cán bộ làm công tác tuyên giáo tạo ra “chất men” và “cấy” vào xã hội, “cấy” vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân nhằm giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhất là chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ hai là tận tụy: Tận tụy được coi như là một phẩm chất bảo đảm cho yếu  tố trung thành bền vững hơn, sâu sắc hơn. Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, tác động ngày càng sâu sắc hơn, nhanh hơn đối với mỗi người dân thì mỗi một cán bộ tuyên giáo, mỗi một người làm công tác tư tưởng, làm công tác báo chí phải luôn tận tụy trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, phát hiện những nội dung mới, hình thức thể hiện mới, phương pháp mới để chúng ta tham mưu cho cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả nhất. Nếu mỗi cán bộ tuyên giáo không tận tụy, chỉ bàng quan thì không thể có những thông tin, giải pháp mới để chúng ta phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Nếu chúng ta không tận tụy chúng ta không thể tìm ra những giải pháp mới làm thẩm thấu vào trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và của người dân. Tôi minh chứng một ví dụ: vừa qua ở một số tỉnh, thành phố, kẻ xấu kích động người dân phản đối Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và ban hành Luật An ninh mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ ba là đoàn kết: Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo nói riêng, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung phải lấy mục tiêu cao cả của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Với cán bộ làm công tác tuyên giáo thì đoàn kết đặt ra yêu cầu cao hơn, nghiêm túc hơn, đó là phải thấm tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn phải có suy nghĩ, hành động đoàn kết, gắn bó với đồng đội, đồng nghiệp, gắn bó với nhân dân.

Thứ tư là sáng tạo: Như tôi đã trao đổi, trước sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta và trước những biến động nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới, khu vực... buộc người làm công tác tuyên giáo phải sáng tạo. Sáng tạo yêu cầu đặt ra phải cả trong nhận thức, trong tư duy, trong tham mưu và phải thể hiện bằng các sản phẩm có nội dung phong phú, đa dạng, có tính chiến đấu cao nhằm sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân và biến nó thành kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải ứng biến linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, ở mọi lúc, mọi nơi, vận dụng linh hoạt các phương tiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của mình, từ đó mới sáng tạo cho ra đời các sản phẩm mang sức chiến đấu cao, phản bác có hiệu quả các thông tin độc hại của các thế lực thù địch.

Thứ năm là hiệu quả: Tất cả các yếu tố: Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo như tôi nói ở trên nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là hiệu quả. Hiệu quả của công tác tuyên giáo, hiệu quả của công tác tư tưởng, hiệu quả của hoạt động báo chí là phải tham mưu cho Đảng làm tốt công tác định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác khoa giáo, hướng dẫn cho người dân, cho cán bộ, đảng viên những kinh nghiệm, kiến thức, tri thức trong cuộc sống, trong sinh hoạt, trong sản xuất, thưởng thức sản phẩm văn hóa, văn nghệ; khai thác triệt để những thuần phong mỹ tục, những truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng của từng vùng quê; khai thác những nét đẹp văn hóa của từng gia đình của từng dòng họ, thôn làng. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải trung thành, tận tụy, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, năng động sáng tạo trong việc biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hiện thực cuộc sống, trong lao động sản xuất, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

 

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, trong đó có việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần sớm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Trước mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đều có kế hoạch cụ thể triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên của huyện thường xuyên đổi mới phương thức truyền đạt, nâng cao chất lượng nội dung bài giảng. Nhờ vậy, tỷ lệ cán bộ, đảng viên của huyện tham gia học tập nghị quyết thời gian qua luôn duy trì ở mức cao, gần 98%. Ngoài ra, công tác nắm bắt dư luận xã hội cũng được huyện thường xuyên quan tâm, chú trọng. Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện và đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã chủ động nắm bắt và phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy, từ đó huyện có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh những tồn đọng gây bức xúc, trở thành điểm nóng ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ.
 

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng sáng tạo của tập thể và mọi cá nhân trong học tập và làm theo lời dạy của Bác, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có những sáng tạo, linh hoạt trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền. Ngoài tổ chức học tập thường xuyên qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Phòng Chính trị còn xây dựng chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” đăng tải trên mạng xã hội facebook, zalo để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nắm bắt được nội dung học Bác, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người. Nhờ vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên từng cương vị đã phát huy tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và củng cố vững chắc cơ sở chính trị trên địa bàn phụ trách.
 

Đồng chí Đặng Văn Phiến, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hoàng (Tiền Hải)

 

Thời gian qua, tổ khoa giáo của xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, trong đó nổi bật là trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II, các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng của địa phương được duy trì đạt kết quả cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của xã đạt trên 90%. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với tập trung đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, các nhà trường đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với số lượng học sinh ở các cấp học, ngành học được duy trì; chất lượng giáo dục phổ cập ở bậc tiểu học và THCS được giữ vững; tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi ở các bậc học có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng xã hội học tập được các thôn, dòng họ hưởng ứng tích cực. Các tổ thu gom rác duy trì hiệu quả góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Ngoài ra, địa phương còn khuyến khích, động viên các gia đình đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Hiện nay, bình quân thu nhập của người dân trong xã đạt 39 triệu đồng/năm.

 
Ông Nguyễn Song Toàn, báo cáo viên Đảng bộ xã Tân Lập (Vũ Thư)

 

Trên cương vị là báo cáo viên Đảng bộ giúp Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, thời gian qua, tôi luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài các buổi giảng nghị quyết, tôi còn phối hợp với các đơn vị trong binh chủng tư tưởng của xã làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Tôi thường xuyên viết nhiều bài tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong từng thời điểm để người dân biết và thực hiện; có nhiều bài viết về gương người tốt việc tốt tại địa phương để kịp thời động viên, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình. Ngoài ra tôi còn chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.
 

 
Ông Nguyễn Xuân Hương, đảng viên Chi bộ thôn Chính, xã Thụy Chính (Thái Thụy)


Thời gian qua, địa phương luôn làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi được tuyên truyền, quán triệt qua các cuộc họp và hệ thống truyền thanh của xã, là đảng viên, sau khi nắm vững chủ trương, nghị quyết tôi thường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người thân trong gia đình và người dân ở khu dân cư mình phụ trách, đồng thời vận động mọi người cùng thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, vận động tôi thường lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, phản ánh về cấp ủy, từ đó có giải pháp phù hợp, sát tình hình thực tế hơn để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Hiện nay, với sự bùng nổ của mạng xã hội cho nên có rất nhiều luồng thông tin khác nhau, mỗi đảng viên cần phải biết sàng lọc thông tin, có cái nhìn đúng đắn nhất để định hướng thông tin cho người dân xung quanh, để bà con hiểu được bản chất thực sự của vấn đề, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động.

 

Theo Baothaibinh.com.vn