Thái Bình ban hành triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

07/09/2018


Ngày 07/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018.

Kế hoạch nhằm mục đích thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em và làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nội dung hoạt động của “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018 bao gồm:

Hoạt động truyền thông tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tổ chức cá nhân, gia đình và bản thân trẻ em về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới; Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Hoạt động gặp mặt, diễn đàn, đối thoại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động và tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông; hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Tăng cường tổ chức các đoàn liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Tháng hành động ở các ngành, đơn vị và các xã, phường, thị trấn, lồng ghép với việc giám sát tình hình thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở ở các ngành, các địa phương...

“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018 bắt đầu từ 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

 

Quang Huy