Giải pháp quản lý việc đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào thăm, làm việc tại tỉnh Thái Bình

01/12/2018


Ngày 01/9/2017, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Quyết định số 692-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, nhất là Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị, bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại.

Nội dung Quy chế nêu rõ, cần phải phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đối ngoại theo quy định; bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí trong hoạt động đối ngoại. Trong đó, công tác tổ chức, quản lý việc đi nước ngoài (đoàn ra) và tổ chức, quản lý các đoàn nước ngoài vào thăm, làm việc tại tỉnh (đoàn vào) là một trong các hoạt động đối ngoại cơ bản mà nội dung Quy chế đã đề cập.

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đoàn ra, đoàn vào cần tập trung vào những nội dung sau:

Đối với các đoàn đi công tác nước ngoài: Cơ quan, đơn vị, địa phương có đoàn đi công tác nước ngoài phải có hồ sơ đề nghị cử cán bộ, công chức đi công tác gồm: Văn bản đề nghị cử người đi nước ngoài (ghi rõ đi nước nào, mục đích, nội dung công việc, có xác nhận của cấp uỷ quản trực tiếp); lý lịch trích ngang của người đi nước ngoài; thời gian đi và về; kinh phí chuyến đi kèm theo giấy mời hoặc giấy triệu tập (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan. Các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài, phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Thời gian mỗi chuyến đi công tác nước ngoài cần tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở bảo đảm yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không cử đi công tác nước ngoài đối với cán bộ, công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật đảng, đang bị điều tra... nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Không cử cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ quản lý trở lên đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong một năm (trừ trường hợp đột xuất hoặc do công việc cần thiết); không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, địa phương, đơn vị cùng tham gia công tác nước ngoài. Kết thúc mỗi chuyến đi công tác nước ngoài, trong phạm vi 07 ngày làm việc, trưởng đoàn (đối với đoàn đông người) hoặc cá nhân người được cử đi công tác phải có báo cáo kết quả chuyến đi gửi cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh: Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các nội dung như: Khi xin phép đón tiếp, làm việc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài vào làm việc; các cơ quan, địa phương, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 10, Điều 11, Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 692-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện đúng nội dung, chương trình đã đăng ký tại văn bản đề nghị xin phép đoàn vào; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung đã xin phép. Các cơ quan, địa phương, đơn vị có cá nhân, tổ chức nước ngoài đến thăm, làm việc phải chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trong công tác quản lý người nước ngoài để đảm bảo an toàn và an ninh, trật tự chuyến công tác của cá nhân, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi kết thúc hoạt động của đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo kết quả về hoạt động của đoàn vào bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Có thể thấy những năm qua, số lượng đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Thái Bình ngày càng tăng. Năm 2015, toàn tỉnh có 36 đoàn ra (70 lượt người); Năm 2016, có 47 đoàn ra (83 lượt người); Năm 2017, có 43 đoàn ra (95 lượt người); mới 09 tháng đầu năm 2018 đã có 43 đoàn ra (79 lượt người). Đoàn vào: Năm 2015 có 68 đoàn (245 lượt người); Năm 2016 có 86 đoàn (353 lượt người); Năm 2017 có 90 đoàn (365 lượt người); 09 tháng đầu năm 2018 đã có 101 đoàn (305 lượt người).

Việc tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động của các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến công tác tại tỉnh góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của tỉnh vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay. Bên cạnh đó, cần quản lý hiệu quả các hoạt động này chính là thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống hình thức trong hoạt động đối ngoại chung của tỉnh./.

 

 

Việt Hà (Sở Ngoại vụ)