Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em

06/12/2018


Ngày 30/11/2018, Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa ban hành Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.

Hiện nay, các vụ bạo lực trẻ em ở trường học đã gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp phù hợp để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, đặc biệt là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

Thiết lập đầu mối thông tin, thông báo, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; chủ động thông báo, phối hợp với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương.

 

Trần Thuấn