Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

25/12/2018


Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tới các ngành trong khối tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa, khối khoa giáo, khối lý luận chính trị; ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tại Thái Bình…

Năm 2018, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu kịp thời các giải pháp giải quyết bức xúc trong nhân dân. Công tác tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện và đa số cấp cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác với nhiều đổi mới, thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, đáp ứng kịp thời tình hình thực tiễn, tạo những chuyển biến tích cực, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi trội, công tác tuyên vẫn còn một số hạn chế về công tác đấu tranh ở một số ngành trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí nhằm chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê – nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối của Đảng; về công tác nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết thực tiễn về một số chủ trương lớn của tỉnh để tăng cường nhận thức lý luận và kịp thời bổ sung những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; về sự phối hợp tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về các lĩnh vực khoa giáo giữa một số ngành, đơn vị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đều nhất trí phương hướng chung năm 2019: Bám sát nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trên tất cả các mặt với tinh thần chủ động, tự tin, sáng tạo, hiệu quả. Nâng cao năng lực nắm bắt dư luận xã hội và chất lượng dự báo tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở những vấn đề tư tưởng phức tạp mới nảy sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng làm công tác tư tưởng, đẩy mạnh phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ban tham mưu của cấp ủy đảng, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của ngành và cấp ủy giao.

Cũng tại hội nghị tổng kết, 8 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, 11 tập thể và 14 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo vì những thành tích xuất sắc trên các mặt công tác tuyên giáo năm 2018.

 

Hà Trần