Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

03/05/2018


Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1423/UBND-NC về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố khẩn trương ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo đúng quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin.

Bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung thông tin của cơ quan, đơn vị; căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ toàn diện, kịp thời, dễ tra cứu.

Đồng thời, chủ động, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 13/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiền quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin theo nội dung trên.

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung Văn bản này, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện.

Khánh Linh