Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

04/05/2018


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Xử lý ngao, nghêu trước khi xuất khẩu tại Công ty TNHH Nghêu Thái Bình.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, giám sát, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đi tượng chịu sự điều chỉnh của Luật. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản nhằm chuyển dần từ nghề cá truyền thống sang nghề cá hiện đại, phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nôi dung triển khai, thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 bao gồm:

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14: Đăng tải toàn văn nội dung Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cổng thông tin điện tử của các huyện, thành phố; Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm đổi mới của Luật Thủy sản năm 2017 trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thủy sản năm 2017 và các Nghị định chi tiết, hướng dẫn Luật cho công chức, viên chức, cán bộ trực tiếp làm công tác thủy sản; Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật:

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực thủy sản; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để phù hợp với quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 triển khai tổ chức vào năm 2019 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch nêu rõ việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 theo quy định; chỉ đạo các đơn vị chức năng trong ngành xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đề nghị Báo Thái Bình tăng cường thời lượng giới thiệu; xây dựng chương trình, chuyên mục giới thiệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Thủy sản 2017, đặc biệt là những nội dung mới của Luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện ven biển tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Thủy sản năm 2017.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 phù hợp với điều kiện của địa phương mình; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đặc biệt là các xã, phường, thị trấn có nhiều đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật.

 

Quỳnh Chi

File đính kèm