Tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn

06/05/2018


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi một số bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và theo dõi sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn, bảo đảm kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động hướng dẫn quy hoạch cụ thể các vùng chăn nuôi; tổ chức thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh trong các hoạt động nông nghiệp. Rà soát việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt lưu ý hạn chế triển khai các bãi chôn lấp chất thải rắn phân tán quy mô cấp xã.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất tăng ngân sách của Trung ương cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, đặc biệt là các tỉnh còn khó khăn chưa cân đối được thu, chi ngân sách địa phương. Chỉ đạo tổ chức các chương trình thu hút đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn quy mô khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các vùng nông thôn; nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn từ hoạt động nông nghiệp và tại các làng nghề.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến khích thành lập mới hoặc mở rộng phạm vi hoạt động của các đơn vị dịch vụ môi trường, huy động cộng đồng tham gia dịch vụ quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn. Phấn đấu đến tháng 12/2018, các xã hoặc khu vực dân cư tập trung có dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đồng thời xây dựng, ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công bố rõ mức phí vệ sinh đóng góp của người dân và mức hỗ trợ của nhà nước để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Rà soát, kiểm tra các điểm tập kết, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó kiên quyết không chấp thuận đầu tư các lò đốt, bãi chôn lấp quy mô cấp thôn, xã...

Trần Anh