Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

01/06/2018


Ngày 01/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2019-2020.

 


Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện xác định trong Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020; Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Lựa chọn huyện Hưng Hà triển khai thực hiện thí điểm theo Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2018-2020. Hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện và điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất tại huyện Hưng Hà.

Theo Kế hoạch lộ trình thực hiện năm 2018-2019 rà soát thực trạng, xác định các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện, điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã, vùng sản xuất nông nghiệp, không gian phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng hệ thống hạ tầng xã hội; Rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực đang có hiệu lực trên địa bàn huyện Hưng Hà; Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Hà; Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch phát triển ngành về lĩnh vực liên quan đến xây dựng điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Năm 2020 triển khai thực hiện theo quy hoạch vùng huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Thực hiện đầu tư xây dựng các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện. Tổng kết, đánh giá và nhân rộng ra các địa phương giai đoạn sau 2020.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu đề xuất nguồn vốn thực hiện các nội dung theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Định hướng giúp huyện Hưng Hà xác định rõ các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có quy hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thế mạnh, lợi thế phát triển của huyện; Hướng dẫn huyện Hưng Hà cụ thể hóa các chức năng về dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ triển khai Đề án; lồng ghép nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, các điểm dân cư tập trung trên địa bàn huyện.

Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn huyện Hưng Hà rà soát quy hoạch giao thông nông thôn trên địa bàn đảm bảo sự liên kết, liên hoàn thông suốt từ mạng lưới giao thông quốc lộ, đường tỉnh đến đường huyện, đường xã, giữa các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, vùng nguyên liệu với các cụm công nghiệp chế biến, tạo sự kết nối giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ.

Sở Công thương rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn huyện Hưng Hà đảm bảo đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; rà soát, cập nhật quy hoạch cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện Hưng Hà gắn với các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát quy hoạch hệ thống giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng huyện để quản lý thống nhất; tham mưu UBND tỉnh lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giáo dục trung học phổ thông đạt chuẩn.

Sở Y tế rà soát quy hoạch hệ thống công trình y tế cấp huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng huyện để quản lý thống nhất. Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình y tế đạt chuẩn; xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình, công trình vệ sinh và môi trường công cộng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, phân loại các làng nghề trên địa bàn theo mức độ ô nhiễm môi trường;

Sở Thông tin Truyền thông tham mưu tỉnh lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ đầu tư Đài truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin nhất là tại các xã có điều kiện khó khăn.

UBND tỉnh giao huyện Hưng Hà tổ chức rà soát thực trạng tại địa phương; rà soát các quy hoạch ngành có liên quan; xác định vùng sản xuất nông nghiệp, không gian phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, hệ thống hạ tầng xã hội; phối hợp với Sở Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Hà; Xác định các điểm dân cư tập trung trên địa bàn các xã, tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu nhu cầu bố trí dân cư mới đối với khu vực nông thôn ngoài đô thị; thực hiện chỉnh trang, cải tạo các điểm dân cư hiện có, mở rộng và xây dựng khu dân cư, chú trọng vào cải tạo, mở rộng hệ thống công trình giao thông, cấp thoát nước... đối với khu vực thị trấn, thị tứ; Lập quy hoạch chi tiết trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gắn với thị trấn, trung tâm cụm xã, các cụm công nghiệp và các thị tứ gắn kết thuận lợi với hệ thống hạ tầng và vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn; Chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát đồ án quy hoạch xã nông thôn mới được duyệt trước đây để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo đồng bộ với đồ án quy hoạch vùng huyện được lập.

 

 

Quỳnh Chi