Ban hành kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

01/06/2018


Ngày 01/6/2018, Tiểu ban Tuyên truyền - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-TTPCTTTKCN về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Vật liệu xây dựng tập kết vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đê điều.

Mục đích của kế hoạch nhằm đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến thời tiết, sự chỉ đạo về công tác PCTTTKCN; phổ biến kiến thức cơ bản về PCTTTKCN, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; những quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi tới mọi người dân được biết và tự giác thực hiện; chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với bão, lũ, thiên tai.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai về Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; các Nghị định của Chính phủ; Quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai là “Chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra”; Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê, các điểm thường xuyên xảy ra úng ngập cục bộ ở địa phương, đơn vị để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão; tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do thiên tai gây ra ngay từ giờ đầu.

Kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

Bên cạnh đó, cần biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố và bảo vệ đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời, phê phán những đơn vị, địa phương làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác PCTTTKCN của các cơ quan báo chí trong tỉnh; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn điều động, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là các thiết bị thuộc mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình chủ động tuyên truyền kịp thời công tác PCTT trước, trong và sau thiên tai để người dân biết.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trong ngành (Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố) triển khai các hoạt động tuyên truyền lưu động và tuyên truyền cổ động trực quan PCTT&TKCN.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền công tác PCTT&TKCN của địa phương; khi cần thiết phát sóng từ 04 đến 06 lần/01 ngày; nếu dự báo bão có khả năng đổ bộ vào Thái Bình sẽ phản ánh diễn biến của bão 01 tiếng/01 lần cho đến khi bão tan. Tiếp âm các bản tin về áp thấp nhiệt đới, cơn bão tại các khung giờ phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Đỗ Lan