Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

05/06/2018


Ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 01/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1871/UBND-KT. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, cụ thể: Tập trung đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới đối với các thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã và vai trò, lợi ích của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hợp tác xã để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc của địa phương mình với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã phát triển; Tham mưu cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho lĩnh vực kinh tế tập thể tỉnh phát triển.

UBND tỉnh chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành có liên quan: Xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã, nhất là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Triển khai Đề án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình, khẩn trương thành lập, đưa quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình vào hoạt động ổn định, có hiệu quả để hỗ trợ các Hợp tác xã có nguồn vốn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất và bố trí, bổ sung kinh phí hoạt động cho quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình. Đánh giá, tổng hợp tình hình nợ đọng của hợp tác xã, tham mưu đề xuất hướng xử lý dứt điểm, tạo thuận lợi để hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ của mình góp phần đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

 

Quỳnh Chi