Tăng cường chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2018

03/08/2018


Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc tập trung chỉ đạo trừ rầy, phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày 01/8/2018 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện khẩn số 08-CĐ/TU ngày 02/8/2018; ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2765/UBND-NNTNMT về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2018.

Nông dân Hưng Hà tỉa dặm lúa do ốc cắn phá

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai, thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng chống nắng nóng, bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2018 và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện khẩn số 08-CĐ/TU ngày 02/8/2018.

Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác trừ rầy, phòng bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ an toàn cho lúa vụ Mùa năm 2018.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn sản xuất vụ Mùa năm 2018.

Ng.Việt