Tuyên truyền, phổ biến các luật Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

06/08/2018


Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2785/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến các luật Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 7 Luật bao gồm: Luật Quốc phòng, Luật cạnh tranh, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch và một số Nghị quyết quan trọng.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiệc các nội dung sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các Bộ, ngành, của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn thể Trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực hiệu quả.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật cạnh tranh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

 

Quang Anh