Ban hành Kế hoạch triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh

06/08/2018


Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động Ngày sách tại Thái Bình

Mục đích của công tác tổng kết sẽ nhân rộng được các mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, tôn vinh những địa phương, tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhiệt tình, sáng tạo, có những đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách. Thông qua việc tổng kết để nghiên cứu hoàn thiện những mô hình tổ chức Ngày sách Việt Nam phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng, miền, địa phương trên cả nước, và nhằm góp phần nâng cao tri thức cộng đồng, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu hình thức tổng kết sinh động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc lựa chọn những nhân tố, điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng cần đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Các cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng có tác dụng động viên, giáo dục, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nội dung tổng kết là đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam sau 5 năm thực hiện. Đồng thời, phân tích, chỉ rõ được những hạn chế, những việc chưa làm được trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Đặc biệt, phân tích, đánh giá, ghi nhận và giới thiệu, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách trong cộng đồng.

Thời gian tổng kết của cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện vào quý III năm 2018, còn đối với cấp tỉnh được tổ chức vào quý IV năm 2018.

 

Đỗ Anh