Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

07/09/2018


Tính đến ngày 31-12-2017, toàn tỉnh có 165.836 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 15,74% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 22,47%; có 146.875 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 13,94% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 27,7% so với năm 2013.

Công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ và cấp sổ bảo hiểm xã hội thực hiện đúng quy định. Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội được chú trọng; mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn một số hạn chế: Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hằng năm nhưng còn ở mức thấp. Tình trạng trốn đóng, đóng không đầy đủ, chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số doanh nghiệp và một bộ phận người lao động. Việc xử lý tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài của các đơn vị, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ sử dụng lao động bỏ trốn, mất tích gặp nhiều khó khăn. Việc thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu tập trung giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa quan tâm đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, ngày 10/8/2018 Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Chương trình hành động số 26-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội. Tăng nhanh và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là đối với người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nông dân và lao động phi chính thức. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu trên gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc mở rộng và gia tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

                                                                                                       

Quỳnh Anh