Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

07/09/2018


Tỉnh ủy Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp bảo đảm tương quan hợp lý trên thị trường lao động, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chủ động hội nhập quốc tế; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo đó, đối với khu vực công: Từ năm 2018 đến năm 2020, tiếp tục thực hiện mức lương cơ sở đã được điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và Quy định của Chính phủ bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; thực hiện các loại phụ cấp theo quy định; triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện thang bảng lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảm bảo đúng vị trí việc làm theo quy định pháp luật. Giải quyết các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Đối với khu vực doanh nghiệp: Từ năm 2018 đến năm 2020 thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu theo vùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của các doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được định kỳ điều chỉnh theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia; các cấp chính quyền trong tỉnh không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của các doanh nghiệp; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025; tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Kế hoạch cũng nêu rõ 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cách chính sách tiền lương; đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quản hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

                                                          

Quang Minh