Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

10/09/2018


Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ quy định nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống: Các hoạt động tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; Chỉ tổ chức các ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp các bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm; Không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

Điều kiện công nhận ngày truyền thống gồm: Tài liệu lịch sử thể hiện ngày cụ thể đánh dấu bằng bằng sự kiện đáng ghi nhớ; Ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ phải cách thời điểm đề nghị công nhận ít nhất là 10 năm; Có tính giáo dục truyền thống và có ý nghĩa lịch sử đối với bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương. Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ công nhận ngày truyền thống là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ đề nghị công nhận ngày truyền thống gồm: Công văn đề nghị công nhận ngày truyền thống; Bản thuyết minh sự cần thiết tính giáo dục, ý nghĩa của việc công nhận ngày truyền thống; Bản chụp các tài liệu chứng minh sự ra đời hoặc ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ; Văn bản thẩm định của cơ quan thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

Nghị định quy định chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống vào các năm tròn (có số cuối cùng là số “0”). Các năm khác chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác, không tổ chức lễ kỷ niệm.

Kinh phí tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống được cân đối bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Nghị định cũng quy định chi tiết về khánh tiết, trang trí lễ kỷ niệm; quy định trang phục của người tham dự lễ kỷ niệm; Đại biểu, khách mời dự lễ kỷ niệm; Nghi thức lễ kỷ niệm

Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức ngày hưởng ứng khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: Do cơ quan Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế hoặc những sự kiện được cộng đồng quốc tế kêu gọi tham gia; Chủ đề của ngày hưởng ứng có tính cần thiết, đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng: Ngày hưởng ứng quy mô quốc gia do bộ quản lý ngành, lĩnh vực phê duyệt; Ngày hưởng ứng quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất quản lý nhà nước đối với việc công nhận và tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống; ngày hưởng ứng; Bộ, cơ quan ngang bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các đơn vị,  địa phương trực thuộc;  Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn những nội dung có tính chất đặc thù và nghi lễ đối với việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018; Bãi bỏ những quy định về tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại điều 17 Chương 4 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ.

Linh Trang

Các bài viết khác