Bảng so sánh Bộ Luật Dân sự năm 2005 & dự thảo Bộ Luật Dân sự (Sửa đổi) - lấy ý kiến nhân dân

27/02/2015


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX