Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh

30/05/2016


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh

Nội dung bao gồm:

1. Báo cáo tóm tắt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Xem chi tiết tại đây

2. Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh. Chỉ tiêu sử dụng đất ( xem tại đây) ; Danh mục dự án (Xem tại đây)

3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Xem chi tiết tại đây

 

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX