Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX