Dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

30/03/2017


Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Cổng TTĐT tỉnh giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Học sinh Trường THCS Hợp Hưng, thị trấn Đông Hưng.

Theo dự thảo, mọi công dân có trách nhiệm xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo chức năng, nhiệm vụ.

Dự thảo quy định rõ về nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Theo đó, cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng xấu của các nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác xung quanh trường học.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em của cơ sở giáo dục: Đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn, phòng, chống thảm họa, thiên tai; công trình vệ sinh, nước sạch an toàn, hợp vệ sinh và đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho các thành viên thuộc cơ sở giáo dục; có hệ thống cây xanh phù hợp, an toàn; khuôn viên, sân vườn và phòng học sạch, đẹp, đủ ánh sáng…

Tài liệu, học liệu giảng dạy và học tập sử dụng trong cơ sở giáo dục phải phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm mỹ; tôn trọng sự khác biệt, không chứa đựng các yếu tố kích động bạo lực; đáp ứng yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực của người học.

Đối với môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, dự thảo nêu rõ, cơ sở giáo dục có các hoạt động phòng ngừa bạo lực học đường như trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho thành viên thuộc cơ sở giáo dục.

Thành viên thuộc cơ sở giáo dục chủ động áp dụng phương pháp giáo dục bằng các biện pháp tích cực, không bạo lực; không xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; không cổ vũ, kích động hành vi bạo lực; có trách nhiệm thông báo, tố giác các hành vi bạo lực học đường đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đưa nội dung, kiến thức về an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình giáo dục trong nhà trường; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Toàn văn dự thảo xem tại đây

 

Hà Linh

File đính kèm
 

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX