Công văn số 938-CV/BTCTU của BTC Tỉnh ủy Thái Bình về việc xin ý kiến dự thảo Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng phòng và tương đương theo 5 bước thuộc quyền quản lý của sở, ban , ngành. mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

21/12/2017


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Các bài viết khác
 

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX