Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 của các Bộ, ngành, địa phương

23/04/2018


Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 của các Bộ, ngành, địa phương

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
 

Góp ý kiến vào dự thảo văn bản