Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn

15/05/2018


Chiều ngày 14/5, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn; báo cáo điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 30 dự án nước sạch nông thôn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư (23 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp và mở rộng) với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng và 26 dự án chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn ngân hàng thế giới. Các dự án đã hoàn thành đi vào cấp nước với tỷ lệ các hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/4/2018 đạt 93,2%. 

Để bảo đảm tính pháp lý, sự công bằng giữa các nhà đầu tư và phù hợp với thực tế triển khai chương trình nước sạch của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung liên quan đến xác định công suất hỗ trợ; quy định cụ thể việc huy động và sử dụng tiền đóng góp của người sử dụng nước; đồng thời đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách đến hết ngày 30/6/2018. 

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bổ sung nguồn vốn vào kế hoạch làm cơ sở để thanh toán trả nợ các dự án và đề xuất điều chỉnh một số hạng mục của công trình cho phù hợp. 

Về chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến sẽ xem xét, thảo luận 6 báo cáo và 16 tờ trình của UBND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc hỗ trợ đầu tư cho các dự án nước sạch nông thôn phải dựa vào quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương, bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. 

Theo đó, công suất để tính hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn sẽ dựa trên cơ sở công suất cấp nước tính theo dân số thống kê trong phạm vi dự án tại thời điểm gần nhất và định mức sử dụng nước 150 lít/người/ngày đêm. Với mức hỗ trợ đó và mức tiền đóng góp ban đầu của mình (mức đóng góp sẽ phụ thuộc vào từng dự án), người dân sẽ được hưởng mức giá tiêu thụ nước sạch như hiện nay (7.000 - 7.500 đồng/m3). 

Tuy nhiên, để làm căn cứ so sánh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng mức giá tiêu thụ nước sạch tính đúng, tính đủ khi người dân không đóng góp tiền ban đầu. Thời hạn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sẽ kéo dài đến 30/6/2018. 

Đối với báo cáo điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tổng rà soát lại trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng các nghị quyết, kết luận của cấp ủy, HĐND tỉnh đã ban hành đến thời điểm này; bảo đảm các dự án trọng điểm của tỉnh trong những năm tới phải được ưu tiên đầu tư cùng với việc trả nợ các dự án đã hoàn thành; đồng thời kế hoạch đầu tư công năm 2018 không vượt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020 và phải được thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI. 

Đối với dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành khẩn trương hoàn thiện, xong trước ngày 15/6.

 

Theo baothaibinh.com.vn