Công văn số 1693/STC-QLGCS ngày 10/9/2018 của Sở Tài Chính về việc triển khai thực hiện Nghị định, Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

10/09/2018


Các bài viết khác