Thông báo số 10/TB-PTQĐ ngày 22/1/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thái Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

22/01/2019


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác